VITV phỏng vấn GĐKD BSL: Chỉ số đánh giá thị trường Bất động sản