VITV phỏng vấn GĐKD BSL: Giải pháp cho nhà ở xã hội